תקנון הארגון

תקנון התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר) *מטעמי נוחות והשפה העברית , תקנון זה מנוסח בלשון זכר. בכל מקום הכוונה היא לזכר ונקבה כאחד.

 1. שם התנועה: "התנועה למען איכות השלטון בישראל" (להלן: "התנועה")
 2. סטטוס: עמותה רשומה מספר 58-01786-97
 3. סמל התנועה: מנורת שבעת הקנים המוגנת והנתמכת בשתי כפות ידיים על רקע ירוק.
 4. כתובת: יפו 208, ירושלים
 5. ייעוד : לחתור לשיפור תרבות השלטון והאקלים האתי במדינת ישראל.
 6. מטרות:

      6.1 ייזום והשבחה של נורמות התנהגות של נבחרי ציבור ושל אנשי השירות הציבורי

      6.2 הטמעת נורמות וערכי הדמוקרטיה, שלטון החוק והמנהל הציבורי התקין בקרב הרשויות, באדמיניסטרציה ובציבור הרחב.

      6.3 תמיכה בקידום חקיקה נורמטיבית. עידוד וחינוך לדמוקרטיה, להומניזם, לסובלנות, להידברות ולמניעת אלימות מילולית ופיזית בין כל רובדי העם ובין כל גוני הקשת הפוליטית.

      6.4 תמיכה במאבקים, ציבוריים ומשפטיים כנגד פגיעות, מפגעים ועוולות ציבוריות, כלכליות, בריאותיות ואחרות להם אחראים או בהם מעורבים רשויות השלטון, תאגידים ממשלתיים, תאגידים שהוקמו מכוח חוק וגופים ציבוריים אחרים.

      6.5 מאבק בתופעות של שחיתות, פגיעה בטוהר המידות, ניצול שררה התנהלות לא חוקית או נעדרת סמכות ומינהל בלתי תקין ברשויות השלטון, בשירות הציבורי, בפועלים מכוח חוק ובמנהלים אינטרסים ציבוריים וכספי ציבור.

 1. אמצעים:

      7.1 מישור משפטי- מאבק משפטי, כולל עתירות לבג"צ, ולכל ערכאה משפטית אחרת, פנייה ליועץ המשפטי לממשלה, למבקר המדינה ולמשטרה, ולכל גורם אחר, המפעיל סמכות המוקנית לו על פי דין, למימוש מטרות התנועה.

      7.2 מישור אזרחי – פעילות מחאה, הסברה וגיוס חברים ותומכים למימוש יעדי התנועה ולהנחלת מסריה, בין היתר באמצעות:

            7.2.1 : מישור חינוכי- פעילות חינוכית הסברתית בבתי ספר ובמוסדות חינוך ממלכתיים וציבוריים, באקדמיה ובציבור הרחב.

            7.2.2 מישור תקשורתי- רתימת כלי התקשורת והמדיה למאבק, תוך ביצוע פעילות הסברתית באמצעי התקשורת הכתובה והאלקטרונית.

 1. סמכויות התנועה: לתנועה יהיו כל הסמכויות הנתונות לתאגידים על פי כל דין, גם אם לא פורטו בתקנון זה ובפרט,לעשות כל פעולה הדרושה לשם ביצוע העקרונות והמטרות הנ"ל לרבות הקמת סניפים,התקשרות עם עובדים, אנשים ומוסדות שאינם חברי תנועה.
 2. חברות: כחבר לתנועה יכול להתקבל כל תושב ו/או אזרח ישראלי בארץ ובחו"ל שנתמלאו לגביו התנאים הבאים:

     9.1 הגיש בקשה בכתב, בצירוף תשלום דמי חבר, ובקשתו לא סורבה על ידי ההנהלה.

           9.1.1 אדם החפץ להיות חבר התנועה יגיש בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בתנועה למען איכות השלטון בישראל. מטרות התנועה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה אני מתחייב לקיים את הוראות  התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של התנועה".

     9.2 לא הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון.

     9.3 סירבה ההנהלה לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני הוועד המנהל.

     9.4 ההנהלה רשאית לקבל תאגיד כחבר התנועה. נתקבל תאגיד כחבר התנועה, יודיע התאגיד לתנועה מי ייצג אותו בתנועה.

 1. חובות וזכויות של חברי תנועה ובעלי תפקיד:

    10.1 על כל חבר בתנועה יחולו חובות וזכויות כדלקמן:

          10.1.1 חבר התנועה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. הזכות להצביע באסיפה מותנית בתשלום דמי החבר עבור אותה שנה.

          10.1.2 חבר התנועה חייב למלא אחר הוראות תקנון התנועה.

          10.1.3 חבר התנועה חייב לשלם דמי חבר כפי שהם נקבעים ע"י ההנהלה מעת לעת.

          10.1.4 חבר התנועה זכאי להפסיק את חברותו בתנועה בכל עת ובלבד שיודיע על כך שבוע ימים מראש בכתב.

    10.2 על כל בעל תפקיד בתנועה יחולו חובות וזכויות כדלקמן: 10.2.1 אם נבחר לאחד ממוסדות התנועה חייב להשתתף בישיבות השוטפות עפ"י נהלי העבודה, כפי שנקבעו בספר נהלי התנועה.

          10.2.2 בהיותו בעל תפקיד בהנהלה או בוועד המנהל של התנועה אין הוא רשאי להיות חבר מרכז בגוף או בארגון פוליטי כלשהו.

          10.2.3 בהיותו בעל תפקיד באחד ממוסדות התנועה הנו כפוף להחלטות שנתקבלו במוסדות התנועה.

          10.2.4 בהיותו בעל תפקיד באחד ממוסדות התנועה חייב לשמור על נורמות התנהגות ראויה ונאותה ולייצג את התנועה באופן מכובד.

          10.2.5 בהיותו בעל תפקיד באחד ממוסדות התנועה חייב לעדכן את מזכירות התנועה, על שינוי שם, כתובת, מס' טלפון, מס' פקס, ועל שהייה ממושכת בחו"ל.

          10.2.6 בהיותו בעל תפקיד באחד מוסדות התנועה זכאי להגנה משפטית בכל תחום הנובע מפעילותו כחבר במוסדות התנועה.

 1. ביטול חברות:

     11.1 הנהלת התנועה רשאית להפסיק חברות, לאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו, באחד מהמקרים הבאים:

          11.1.1 החבר הפר אחד או יותר מכללי התקנון של התנועה ולא תיקן ההפרה למרות שנדרש לעשות כן בין בע"פ ובין בכתב.

          11.1.2 כנגד החבר הוגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון. 

          11.1.3 החבר לא עמד בנורמות ההתנהגות הנדרשות ממנו כחבר התנועה, כאמור ב"קוד האתי".

          11.1.4 החבר פגע במישרין או בעקיפין בסדרי המנהל התקין של התנועה או פעל בניגוד למטרות התנועה או התנכל לפעולותיה.

          11.1.5 החבר לא שילם את דמי החבר לתנועה בשנה האחרונה.

          11.1.6 ביטול חברות מחייב רוב של שני שלישים מחברי הנהלת התנועה. בכל מקרה בו הופסקה חברות ביוזמת החבר או ביוזמת התנועה יפקעו כל זכויותיו, וכן לא יהיה זכאי להחזר דמי חבר ששולמו עד ליום הפסקת חברותו.

          11.1.7 חבר שהופסקה חברותו רשאי להגיש בקשה בכתב להצטרף לתנועה מחדש לאחר כשנה, או לאחר שפקעה העילה להפסקת חברותו.

          11.1.8 הפסקת חברות אינה משחררת את החבר מכלל חובותיו עד ליום הפסקת חברותו.

          11.1.9 חבר שהופסקה חברותו ע"י ההנהלה זכאי להגיש ערר בכתב לוועד המנהל של התנועה תוך 30 יום. החלטה סופית בערר תינתן ע"י הוועד המנהל תוך 60 יום מיום הגשת הערר.

 1. מוסדות התנועה:

    12.1 המוסדות המרכזיים של התנועה הם:

         12.1.1 האסיפה הכללית

         12.1.2 הוועד המנהל

         12.1.3 ההנהלה

         12.1.4 ועדת הביקורת

         12.1.5 הנשיאות

         12.1.6 חוג ידידי התנועה

 1. האסיפה הכללית:

    13.1 משמשת הסמכות העליונה של התנועה.

    13.2 אסיפה כללית רגילה תכונס לפחות פעם בשנה בהשתתפות חברי התנועה.

    13.3 האסיפה הכללית תהיה חוקית אם ישתתפו בה לפחות עשרים וחמישה חברים מכלל חברי התנועה.

    13.4 אם לא תהיה נוכחות מספיקה תידחה הישיבה באופן אוטומטי בשעה, ובמקרה זה תוכרז הישיבה כחוקית ללא קשר למספר המשתתפים.

    13.5 הוועד המנהל או ההנהלה, ברוב של 75%, רשאים לכנס את האסיפה הכללית לאסיפה שלא מן המניין בכל עת.

    13.6 ניתן לכנס את האסיפה הכללית לישיבה שלא מן המניין עפ"י דרישה בכתב של ועדת הביקורת לוועד המנהל.

    13.7 כמו כן ניתן לכנס את האסיפה הכללית לישיבה שלא מן המניין, עפ"י דרישה בכתב של עשירית לפחות מחברי התנועה. במקרה זה תכונס הישיבה 21 יום לכל המאוחר.

    13.8 לקראת כינוס הישיבה תפיץ מזכירות התנועה זימון בכתב לכלל חברי התנועה בהתראה של 10 ימים לפחות.

    13.9 בסמכות האסיפה הכללית לבטל את מינויו של יו"ר מכהן. ביטול מינויו של יו"ר התנועה מחייב רוב של 75%.

  13.10 הצבעה באסיפה הכללית מותרת רק לחברי התנועה, אשר שילמו דמי חבר לתנועה במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לאסיפה,קול אחד לכל אחד.

  13.11 בנסיבות מיוחדות, כפי שיחליט היו"ר, יהיה ניתן לקיים הצבעה באמצעות הפקס או כל אמצעי תקשורת אחר. הדואר כתחליף להשתתפות באסיפה, עפ"י אישור הוועד המנהל.

  13.12 האסיפה הכללית הנה הגוף היחידי הרשאי לאשר או לשנות את תקנון התנועה.

  13.13 סדר יום של האסיפה הכללית ייקבע ע"י הוועד המנהל והוא יכלול בכל מקרה: דו"ח שנתי של פעילות התנועה, דו"ח כספי והצגת תוכנית עבודה שנתית.

  13.14 האסיפה הכללית תבחר מבין חברי התנועה יו"ר ומזכיר לאסיפה.

  13.15 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, במקרה של שוויון בהצבעה תהיה ליו"ר זכות דעה מכרעת.

  13.16 מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

  13.17 הצעות לשינויים בתקנון התנועה תוגשנה למזכירות התנועה לפחות שלושים יום לפני מועד התכנסות האסיפה הכללית. המציע רשאי לשנות ולעדכן את ההצעה בהתחשב בהערות שיקבל עד ארבעה עשר יום לפני מועד האסיפה הכללית.   

 13.18 הצעה לשינוי תקנון התנועה שהועלתה בפני האסיפה הכללית ונדחתה על ידה, לא תועלה בפני האסיפה כללית ולא תדון לפניה פעם נוספת באסיפה הכללית הבאה אחריה.

 1. הוועד המנהל:

   14.1 משמש כמוסד הנבחר העליון בתנועה, קובע את המדיניות הכללית של התנועה בכפוף לאישור האסיפה הכללית ומפקח על ההנהלה בביצוע המדיניות.

   14.2 מורכב מ- 15 חברים כולל יו"ר וסיו"ר, הוועד המנהל רשאי להקים ועדות שונות שיפעלו ליד הוועד המנהל.

   14.3 בוטל. 14.4 הוועד המנהל יבחר לעצמו, בישיבתו הראשונה לאחר הבחירות, ולא יאוחר משבועיים לאחר הבחירות, יו"ר וסיו"ר.

   14.5 היו"ר והסיו"ר, שנבחרו ע"י הוועד המנהל, יכהנו גם כיו"ר וסיו"ר התנועה.

   14.6 הוועד המנהל יתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים, עפ"י זימון של מזכירות התנועה, בהתראה של 14 יום לפחות.

   14.7 ישיבת הוועד המנהל תוכרז כחוקית אם השתתפו בה לפחות מחצית מחברי הוועד המנהל. אם לא תהיה נוכחות מספיקה תידחה הישיבה באופן אוטומטי בחצי שעה, ובמקרה זה תוכרז הישיבה כחוקית אם ישתתפו בה לפחות 3 חברים.       

14.8 ניתן לזמן לישיבה שלא מן המניין את הוועד המנהל עפ"י דרישה של שני שלישים לפחות מחברי הוועד.

   14.9 חבר ועד מנהל שנעדר שלוש פעמים לפחות מישיבות הוועד במהלך שנה אחת ללא סיבה תופסק חברותו בוועד המנהל על פי שיקול דעת הוועד. כמו כן חבר שנעדר שלוש פעמים רצופות מישיבות הוועד ללא סיבה, תופסק חברותו על פי  שיקול דעת הוועד .

    14.10 חבר ועד מנהל רשאי להתפטר מתפקידו עפ"י בקשה בכתב שתופנה ליו"ר הוועד.

    14.11 ניתן להפסיק את כהונתו של חבר ועד עפ"י רוב של שני שלישים מחברי הוועד ולאחר שניתן לחבר להשמיע את דברו.

    14.12 לכל חבר בוועד קול אחד, במקרה של שוויון בהצבעה תהיה ליו"ר זכות דעה מכרעת.

    14.13 חברי הוועד המנהל רשאים להעלות נושאים שלא על סדר היום ושאושרו ע"י היו"ר.

    14.14 יו"ר הוועד המנהל רשאי להזמין לישיבה חברים שאינם חברי הוועד. למשתתפים אלה לא תהיה זכות הצבעה.

    14.15 הוועד ינהל פרוטוקול של ישיבותיו ושל החלטותיו.

    14.16 הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו ו/או את מנכ"ל התנועה לחתום בשם התנועה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

    14.17 על אף האמור בכל סעיף אחר בתקנון זה, במידה ונבחרו פחות מ- 15 חברים לוועד המנהל, או במידה ומספר חברי הוועד המנהל פחת מ- 15 מכל סיבה שהיא, יהיה הוועד המנהל רשאי במהלך השנה על פי המלצת ההנהלה למנות  חברים נוספים שמספרם לא יעלה על שליש מחברי הועד המנהל שמכהנים בפועל וזאת בהצבעת רוב של 2/3 מתוך הנוכחים בישיבה. לעניין זהיהיה הקוורום הנדרש להחלטה 10 חברים. תקופת האכשרה הקבועה בסעיף 23.1.3 לא  תחול על מינוי חברים לוועד המנהל לפי סעיף זה."

 1. הנהלת התנועה:

    15.1 הגוף האחראי על ביצוע המדיניות של התנועה.

    15.2 ההנהלה תיבחר ע"י הוועד המנהל מתוך חבריו. הבחירות להנהלה יערכו בהצבעה בישיבתו הראשונה של וועד מנהל נבחר.7 חברי הוועד המנהל שזכו למירב הקולות הם שיבחרו כחברי הנהלה. במידה ומספר חברי ההנהלה קטן מ- 7 מכל סיבה שהיא רשאי הוועד המנהל בכל שלב להשלים את החסר. במידה וקיימת אי התאמה כלשהי בין סעיף זה ובין סעיף אחר בתקנון, יגבר סעיף זה.

    15.3 מבוטל.

    15.4 ההנהלה רשאית להקים ועדות שונות שיפעלו מטעמה.

    15.5 ההנהלה תעסיק צוות עובדים בשכר לפי צורכי התנועה, תאשר את ההתקשרות עימם ותקבע את תנאי עבודתם.

    15.6 מבוטל.

    15.7 מבוטל

    15.8 מבוטל.

    15.9 חבר הנהלה שנעדר שלוש פעמים מישיבות ההנהלה במשך שנה ללא סיבה, תופסק כהונתו על פי החלטת הנהלה. המשך כהונתו יהיה כפוף לאישור יו"ר התנועה.

    15.10 יו"ר הוועד המנהל ישמש כיו"ר ההנהלה וינהל את ישיבותיה, וסיו"ר הוועד המנהל ישמש כסיו"ר ההנהלה וכממלא מקום יו"ר.

    15.11 ישיבת הנהלה תוכרז כחוקית אם השתתפו בה לפחות מחצית מחברי ההנהלה. אם לא תהיה נוכחות מספיקה תידחה הישיבה באופן אוטומטי בחצי שעה, ובמקרה זה תוכרז הישיבה כחוקית אם ישתתפו בה לפחות 3 חברים.

    15.12 לפורום ישיבות ההנהלה יצורפו באופן קבוע נציגים מצוות עובדי התנועה ובהם נציג הצוות המשפטי.

    15.13 ישיבות ההנהלה יתנהלו עפ"י נוהלי העבודה המגדירים את אופן ניהול הישיבות בתנועה.

    15.14 בכל ישיבה יירשם פרוטוקול.

    15.15 כל חבר הנהלה חייב להיות פעיל באחת הוועדות /צוותים של התנועה.

 1. ועדת ביקורת

     16.1 מבוטל.

     16.2 תורכב מרו"ח או משני חברים לפחות שיהיו כפופים לאסיפה הכללית.

     16.3 אחראית לבקר את פעילות מוסדות התנועה ולהגיש המלצות לשיפור ולתיקון ליקויים ליו"ר התנועה.

     16.4 עותק של דו"ח הביקורת יישלח לוועד המנהל.

     16.5 התפנה מקום בוועדת הביקורת מכל סיבה שהיא יהיה הוועד המנהל רשאי במהלך השנה על פי המלצת ההנהלה למנות חברים נוספים וזאת בהצבעת רוב של 2/3 מתוך הנוכחים בישיבה. לעניין זה יהיה הקוורום הנדרש להחלטה 10 חברים . החלטת הוועד המנהל תהא תקפה עד להתכנסות האסיפה הכללית ואז תועלה לאשרור באסיפה.

 1. נשיאות כבוד של התנועה

     17.1 נשיאות הכבוד של התנועה מהווה גוף ייצוגי ללא סמכויות ביצוע, אשר לא חב משפטית בפעולות מוסדות התנועה.

     17.2 אין חובה כי חברי נשיאות הכבוד של התנועה יהיו חברי התנועה.

     17.3 נשיאות הכבוד תורכב מעד 18 אנשי ציבור ואקדמיה מתוך התנועה ומחוצה לה.

     17.4 הצטרפות לנשיאות הכבוד מחייבת את אישור ההנהלה, אשר גם רשאית מעת לעת להגדיל את מספר החברים בנשיאות הכבוד.

     17.5 נשיאות הכבוד רשאית ליזום פעולות ופעילויות שונות לצורך קידום מטרות התנועה.

 1. חוג ידידי התנועה -התנועה רשאית להקים חוגי ידידי התנועה בארץ ובעולם. הוועד המנהל יגדיר את סמכויותיהם והנהלת התנועה תפקח על פעולתם
 2. סעיף מבוטל סניפים
 3. הקמת סניפים

     20.1 הנהלת התנועה רשאית להחליט על הקמת סניפים של התנועה ברחבי הארץ בכפוף לתנאים הבאים:

        20.1.1 פתיחת הסניף תאושר ע"י הנהלת התנועה.

        20.1.2 הסניף יהיה נתון למרות התנועה וכפוף לתקנון שלה.

        20.1.3 התחום הגיאוגרפי של הסניף יחפוף את התחום המוניציפלי/שיפוטי שלו כפי שנקבע על ידי משרד הפנים. הרחבת תחום הפעילות של הסניף מעבר לתחום המוניציפלי מחייבת את אישור הנהלת התנועה.

 1. מטרות הסניף

    21.1 לקדם את התנועה ואת ערכיה במגזר המקומי.

    21.2 ליישם את החלטות התנועה בסניף המקומי.

    21.3 לשמש גשר בין מוסדות התנועה הארציים למוסדות המקומיים ולתושבים המקומיים.

    21.4 ליזום ולעודד פעילות מקומית לשיפור איכות השלטון והמנהל הציבורי המקומי.

    21.5 לעקוב אחר ליקויים בסדרי השלטון המקומי ולהתריע עליהם.

    21.6 ליזום פעילות חינוכית בשיתוף מוסדות חינוך להגברת תודעת ערכי הדמוקרטיה בקרב תושבי המקום.

 1. מבוטל
 2. בחירות

    23.1 הצגת מועמדות

       23.1.1 חבר בתנועה יוכל להציג את מועמדותו לבחירה לאחד ממוסדות התנועה, ע"י הודעה בכתב שתגיע למנכ"ל התנועה לא יאוחר מ- 45 יום לפני הבחירות. מועד הבחירות יקבע ע"י הוועד המנהל.

       23.1.2 יום הבחירות הוא היום שנקבע להצבעה בקלפי, או היום האחרון לקבלת מעטפות ההצבעה במזכירות התנועה, כאשר הבחירות נערכות באמצעות הדואר.

       23.1.3 תנאי להצגת מועמדות לחברות בהנהלה, בוועד המנהל וכיו"ר הנהלת סניף, הינו חברותו של המועמד בתנועה, בתקופה שלא תפחת משנה לפני יום הבחירות. סייג זה למועמדות לבחירות לא יחול על מועמד שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום הבחירות, לפני קיום ההצבעה, ובלבד שמספר המועמדים שיורשו להתמודד מכוח החלטת האסיפה כאמור לא יעלה על 1/3 ממספר חברי הועד המנהל. תוקפו של סעיף זה מיד עם קבלתו החל מן הבחירות לתנועה בשנת  2005.

    23.2 ועדת בחירות וספר בוחרים

      23.2.1 לקראת הבחירות תכין מזכירות התנועה רשימת בוחרים הזכאים לקחת חלק בבחירות (להלן: "ספר בוחרים"). רשימה זו תכלול את כל חברי התנועה שנרשמו וששילמו דמי חבר ארבעים וחמישה יום לפני יום הבחירות, ותימסר לידי ועדת הבחירות ביום הבחירות.

      23.2.2 לקראת יום הבחירות תגיש ההנהלה לאישור הוועד המנהל רשימת מועמדים לוועדת הבחירות בת 3 חברים לפחות. הוועדה תופקד על ניהול הקלפי, על רישום המצביעים, על ספירת הקולות ועל פרסום התוצאות.

      23.2.3 מזכירות התנועה תפרסם את רשימת המועמדים לוועדת הבחירות לפחות 45 יום לפני הבחירות, ותאפשר לחברי התנועה להביע התנגדותם להרכב הוועדה. ההתנגדויות יובאו לדיון בפני ועדת הביקורת שתהיה מוסמכת לפסול מועמד לוועדת הבחירות ובמקרה זה יימחק שם המועמד מהרשימה.

       23.2.4 בוועדת הבחירות לא יכהנו חברים מקרב המועמדים לבחירה באחד ממוסדות התנועה.

   23.3 תהליך הבחירות

        23.3.1 הבחירות למוסדות התנועה ייערכו לא יאוחר משלוש שנים ממועד הבחירות הקודמות.

        23.3.2 רשימת כל החברים שהגישו מועמדותם לבחירות במוסדות התנועה תימסר לוועדת הבחירות תוך 72 שעות ממועד הגשת שמות המועמדים.

        23.3.3 ועדת הבחירות רשאית לפסול מועמד שיוגש אליה כאמור לעיל ותפרסם את רשימת המועמדים הסופית לפחות 30 יום לפני הבחירות. בהיעדר ערעורים תשמש הרשימה הראשונית כסופית.

        23.3.4 ספירת הקולות בבחירות תיעשה ע"י ועדת הבחירות ותסוכם בדו"ח בכתב חתום על ידי חברי הוועדה.

        23.3.5 תוצאות הבחירות יפורסמו על ידי ועדת הבחירות תוך 72 שעות ממועד פרסום התוצאות הסופיות.

        23.3.6 ערעורים שיובאו בפני ועדת הבחירות יוכרעו בוועדה לפי דעת הרוב.

        23.3.7 במקרה שמספר מועמדים יקבלו מספר קולות זהה ורק חלק מהם יוכלו לשמש במוסדות התנועה, תיפול ההכרעה ביניהם בעזרת הגרלה שתיערך על ידי ועדת הבחירות.

        23.3.8 נוהל בחירות שלא פורט בתקנון זה ושלא נקבע ע"י הוועד המנהל ייקבע על ידי ועדת הבחירות.

        23.3.9 ועדת הבחירות בהמלצת הוועד המנהל של התנועה תהיה רשאית לקיים את הבחירות באמצעות הדואר או כל אמצעי תקשורת אחר וכל הסעיפים לעיל יחולו גם על בחירות אלו.

        23.3.10 גם אם מספר המועמדים לוועד המנהל יהיה 15או פחות, יתקיימו בחירות. בבחירות אלה המועמדים לוועד המנהל יבחרו ברוב קולות של הנוכחים באסיפה הכללית

 1. המשכיות

     24.1 כל מוסדות התנועה הפועלים כיום דינם כדין מוסדות שנבחרו עפ"י תקנון זה. זאת עד לבחירת מוסדות חדשים תחתיהם.

 1. פירוק התנועה

      25.1 על פירוק התנועה רשאית להחליט אסיפה כללית מיוחדת שתזומן במיוחד למטרה זו, והודעה על קיומה נשלחה לכל חברי התנועה בהתראה של 30 יום לפחות.

      25.2 ההחלטה תתקבל ברוב של 75% לפחות ובתנאי שהנוכחים באסיפה מהווים לפחות שני שלישים מכלל חברי התנועה.

      25.3 פורקה התנועה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותות אחרות בעלות מטרות דומות.

 1. משלוח מסמכים

     26.1 בכל המקומות בהם צוין בתקנון זה צורך בהגשה או שליחת מסמך בכתב, יחשב לצורך זה גם שיגור מסמך בפקסימיליה ,שיגורו בדואר אלקטרוני, מסרון ובכל אמצעי תקשורת אחר שאישר הועד המנהל.

     26.2 משלוח הודעות ופרסומים לחברים יעשה בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם לתנועה . עדכון פרטי התקשרות יהיה באחריות החברים .

 1. פירסום בכל מקום בו צוין בתקנון זה צורך בפרסום, ייחשב לצורך כך גם פירסום באתר התנועה באינטרנט. עודכן באסיפה הכללית יוני 2014
 1.  

  פירסום בכל מקום בו צוין בתקנון זה צורך בפרסום, ייחשב לצורך כך גם פירסום באתר התנועה באינטרנט. עודכן באסיפה הכללית יוני 2014

מושחתים נמאסתם! הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות!

הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות! לא מדובר כבר בתיקי האלפים של ראש הממשלה, לא מדובר בשרים המורשעים בשוחד – שחוזרים לכהן באותו התפקיד

מושחתים נמאסתם! הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות!

הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות! לא מדובר כבר בתיקי האלפים של ראש הממשלה, לא מדובר בשרים המורשעים בשוחד – שחוזרים לכהן באותו התפקיד

מושחתים נמאסתם! הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות!

הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות! לא מדובר כבר בתיקי האלפים של ראש הממשלה, לא מדובר בשרים המורשעים בשוחד – שחוזרים לכהן באותו התפקיד

מושחתים נמאסתם! הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות!

הצטרפו אלינו למאבק בשחיתות! לא מדובר כבר בתיקי האלפים של ראש הממשלה, לא מדובר בשרים המורשעים בשוחד – שחוזרים לכהן באותו התפקיד

התנועה למען איכות השלטון בישראל רח' יפו 208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043.
טל': 02-5000073, 02-6633400
פקס: 02-5000076
E-mail: mqg@mqg.org.il

הרשמו לניוזלטר התנועה לקבלת כל העדכונים

אביב מוזס
אלול תקשורת חזותית

גלילה לראש העמוד